22.01.2016

Stylometryczna analiza wczesnych kazań amerykańskich

Michał Choiński & Jan Rybicki (UJ)

Przedstawimy wstępne wyniki badań prowadzonych w ramach grantu OPUS „Język osiemnastowiecznych amerykańskich kazań kolonialnych. Analiza retoryczna i stylometryczna”. Kaznodziejska twórczość Jonathana Edwardsa, George’a Whitefielda i innych uczestników tzw. „Wielkiego Przebudzenia” – największego ruchu religijno-społecznego we wczesnej historii USA – nie była dotąd badana metodami ilościowymi, stąd pomysł na uzyskanie i opisanie stylometrycznych cech głównych gatunków (kazania, traktaty, pamflety) w kontekście chronologicznym, intertekstualnym i autorskim. Mamy nadzieję, że uzyskane wyniki uzupełnią istniejący stan badań jakościowych i pozwolą na lepsze zrozumienie funkcjonowania retoryki religijnej purytanizmu amerykańskiego.